• پنجشنبه 10 مهر 1399 09:38
  • كد: 1162

مدیریت شهری اصفهان در دوره فعلی درخصوص برگزاری نشست های هم اندیشی و همفکری با معتمدان محله های مناطق مختلف شهر توجه ویژه ای نشان داد. چنانکه تا کنون این مجموعه نشست ها از سوی برخی از مدیران مناطـق 15گانه و سازمان های شهرداری برگزار شده و در حال برگزاری است. در همین راستا شهرداری منطقه10 نشست هم اندیشی با ائمه جماعات، فرهیختگان و معتمدان محله های این منطقه برگزار کرد تا با دریافت نظرها و پیشنهادهای آنها نسبت بـه رفع معضلات و کمبودهای این منطقه قدم بردارد.

شهرداری به دنبال جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی است

حمید شهبازی مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان در نشست هم اندیشی با معتمدان و ائمه جماعات منطقه با بیان اینکه شهرداری منطقـه10 مشتاق جذب مشارکـت ها و سرمایه گذاری های بخش خصوصی است، توضیح داد: به اعتقاد ما بیش از این نباید با تکیه بر دریافت عوارض از مردم به فکر تأمین منابع مالی بود. ما باید به فکر گشودن پنجره های جدید به سوی منطقه و ایجاد منابع مالی جدید باشیم. به همین دلیل نیز شهرداری منطقه10 تعامل مفیدی را با بخش خصوصی در پی گرفته که عواید آن شامل حال منطقه خواهد شد.

درآمد شهرداری کاهش یافته است

در این نشست، منوچهر مرادی، مشاور شهردار اصفهان،توضیحاتی را درخصوص وضعیت فعلی شهرداری، اقدامات قابل توجهی که در دست انجام دارد و بار سنگینی را که از سوی دیگر نهادها بر دوش آن گذاشته شده، بیان کرد. او اداره شهر را با توجه به تحریم ها و تورم های سنگین در کشور، بسیارگران و سخت ارزیابی و بیان کرد: درحال حاضر درآمد شهرداری کاهش یافته و در مقابل هزینه تمام شده طر ح ها به چند برابر افزایش یافته است.مرادی عدم ورود نهادهای دولتی به برخی از حوزه های اداره شهر را دیگر معضل پیش روی شهرداری ها دانست و خاطرنشان کرد: مسئله دیگر این است که متولیان دولتی همچون وزارت ورزش، ارشاد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و... که از دولت بودجه می گیرند، حاضر به ورود به برخی از مسائل شهری نیستند، درصورتی که تمامی سالن های ورزشی و فرهنگی توسط شهرداری ها و در واقع با پول خود مردم ساخته می شود، به همین دلیل شهرداری ناچار به اعمال فشار بر مردم است. به گفته او، از سوی دیگر مردم فکر می کنند که شهرداری پول را خر ج شهر می کند و مدام از گران شدن عوارض گلایه دارند.

تأ کید شهردار اصفهان به رعایت حقوق شهروندی

مشاور شهردار اصفهان با اشاره به نقش مؤثر مشارکت های مردمی در حل معضلات شهری، بیان کرد: شهردار اصفهان در آغاز راهش، تأ کید زیادی بر مسئله رعایت حقوق شهروندی داشت و در همین راستا مسیر تعامل با شهروندان را از طریق برگزاری جلسات هم اندیشی با اقشار مختلف شهر به صورت گسترده گشود.

 

افزودن ديدگاه