• دوشنبه 07 مهر 1399 09:50
  • كد: 1159

جانشـین رئیس و معاون توسـعه منابع و پشـتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشـور گفت: به استناد بند د تبصـره 5 قانـون بودجه سـال ۱۳۹۸ کل کشـور، سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشـور مبلغ اوراق مشارکت هرشهرداری را تعییـن و با امضای وزیـرکشور، شهرداری ها بـه بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه معرفی شـدند تا ادامه فرآینـد انتشار اوراق مشارکت را طی کند.

بـه گزارش روابـط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مسعود نصرتی ادامه داد: مهلـت قانونی انتشار اوراق تـا پایـان سـال 1398 بود که بـه دلیل شـیو ع ویـروس کرونا، شهرداری ها نتوانستند در موعد مذکور اوراق مشارکت خـود را جذب کند و تمدیـد مهلـت انتشار اوراق تـا پایـان شهریور امسال سـبب شد تـا بیـش از 49 هـزار میلیـارد ریـال اعتبـار اوراق مشارکت شهرداری ها جذب شود.

او افزود: با پیگیری های صورت گرفته سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور از دیـوان محاسـبات و مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی، خوشبختانه در دو نوبـت مهلت انتشار اوراق مشارکت سـال 1398 تمدید شـد کـه در مرحلـه اول دیـوان محاسبات کشور بـا تمدید مهلت تا تاریخ 99.4.31 موافقت کرد و در مرحلـه دوم پیگیری ها درنهایـت دیـوان محاسبات با تمدید تـا پایان شهریورماه امسال، موافقت کرد.

جانشـین رئیس و معاون توسـعه منابع و پشـتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: فرصت ایجادشده سبب شد باهمت و تلاش مجموعه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشـور بیـش از 49 هـزار میلیـارد ریـال اعتبـار اوراق مشارکت برای 10 شهرداری کلانشهرکشـور جذب شود.

نصرتـی تصریـح کرد: دسـتیابی بـه این موفقیـت مهم و تأمیـن منابـع مالی پروژه هـای مهم شهری کشور، مرهون تعامل و همکاری خوب دستگاه های مرتبط اعم از سازمان برنامه وبودجـه، بانک مرکزی، دیـوان محاسـبات کشور و همچنیـن پیگیـری شهرداری های مرتبـط اسـت که بـه این وسـیله ضمن تبریک این موفقیت بـزرگ، از تلاش همه مجموعه ها تشکر و قدردانی می کنم.

او در خاتمه ابـراز امیدواری کرد کـه با تأمین اعتبـار مذکور درطر ح های قطـار شهری، خریـد اتوبـوس و بازآفرینی شهری بافـت فرسوده برای شهرداری ها، بهبود حمل ونقل عمومی کلانشهرهای کشور بـرای ارتقـای کیفیـت خدمت رسانی بـه شهروندان انجام شود.

 

افزودن ديدگاه