• شنبه 05 مهر 1399 11:30
  • كد: 1153
دومین نشست هم اندیشی علمی با موضو ع "فرصت های سرمایه گذاری و فرهنگ مشارکت"

لزوم تغییر رویکرد و تعریف الگوی سرمایه گذاری در اصفهان

دومین نشست هم اندیشی علمی با موضو ع "فرصت های سرمایه گذاری و فرهنگ مشارکت" با حضور جمعی از استادان دانشگاه هنر و به میزبانی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان و نشریه سرآمد برگزار شد. مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم تشکیل تیم های تحقیقاتی دانشگاهی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری گفت: این تیم ها می توانند فار غ ازآنچه در ذهنیت مدیران سازمان و سرمایه گذاران می گذرد، فرصت های جدید و متنو ع سرمایه گذاری در سطح خرد را شناسایی و معرفی کنند. شهرام رئیسی افزود: مفهوم سرمایه گذاری در لغت ساده اما در عمل بسیار پیچیده است، به طوریکه هنوز قوانین و دستورالعمل های مدونی برای این حوزه وجود ندارد و ما روی لبه تیغ حرکت می کنیم. او گفت:باید رویکردی که اعتقادی به مشارکت ندارد تغییر کند و آنقدر در حوزه فرهنگ مشارکت فعالیت کنیم تا این مفهوم به معنای واقعی کلمه در میان مدیران و کارمندان دولتی و شهرداری ظهور و بروز داشته باشد.

معاون سرمایه گذاری ومشارکت های شهرداری اصفهان نیز گفت: هرچند از سال 85 حوزه سرمایه گذاری و مشارکت ها شکل گرفته و قراردادهای مشارکتی متعددی منعقدشده است، اما هنوز هم در بدنه شهرداری افرادی هستند که از لفظ پیمانکار برای سرمایه گذار استفاده می کنند، درحالیکه سرمایه گذار شریک شهر و شهرداریاست.

علیرضا برهانی پور ادامه داد: این موضوع ریشه فرهنگی هم دارد و برخی مدیران ادبیات بازار سرمایه و سرمایه گذار را بلد نیستند و درنتیجه باعث ایجاد تضاد بین شهرداری وسرمایه گذار می شوند. او تأ کید کرد سازمان سرمایه گذاری باید قدرت تصمیم گیری بالاتری نسبت به آنچه الان دارد، داشته باشد تا بتواند با قدرت بیشتری در حوزه سرمایه گذاری عمل کند.

در ادامه، رضا نصراصفهانی، رئیس دانشگاه اصفهان، با انتقاد از جایگاه کمرنگ سازمان سرمایه گذاری خواستار افزایش قدرت و اختیارات تصمیم گیری آن شد. به گفته او، در شرایط فعلی اقتصادی کشور، حرکت به سمت پروژه های مشارکتی کوچک مقیاس می تواند به رونق اقتصاد شهری کمک کند. او همچنین خواستار تعریف پروتکل های مشخص برای جذب سرمایه و مشارکت با سرمایه گذار شد.

دکتر رسول بیدرام، عضوهیئت علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان نیز با تأ کید بر اینکه شهر یک سیستم سرمایه است، گفت: سرمایه اقتصادی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین مهمترین سرمایه های این سیستم هستند. او توسعه را به معنای توانمند شدن عنوان کرد و گفت: در چهل سال گذشته از سرمایه فرهنگی اجتماعیو نمادین غافل بوده ایم. به گفته او، عدم شکل گیری فرهنگ مشارکت ناشی از عدم اعتماد به یکدیگر بوده است که با تولید سرمایه اجتماعی و نمادین می توان این مهم را محقق کرد.

دکتر ناصر یارمحمدیان، عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان نیز با تأ کید بر اینکه باید مشخص شود قرار است اصفهان در چه حوزه ای سرآمد شود، گفت: تغییر رویکردها با توجه به سلیقه ای بودن آنها، هزینه زیادی به شهر تحمیل می کند. بنابراین الزم است اصفهان یک الگوی مشخص در حوزه سرمایه گذاری داشته باشد که تحت تأثیر تغییر مدیریت ها قرار نگیرد.

دکترصفورا مختارزاده، عضوهیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان نیز تأ کید کرد هر نو ع سرمایه گذاری با هر رویکردی نیاز به کار مطالعاتی دارد و بدون توجه به زیرساخت ها و روابط آن نمی توان به نتیجه مطلوب رسید. او تأ کید کرد باید به جای مشارکت ابزاری یا نمایشی به سمت مشارکت توسعه ای حرکت کنیم و در این راستا الزم است به آموزش فرهنگ مشارکت توجه بیشتری شود.

هاجر ناصری، مدیر پژوهش اندیشکده اقتصاد خلاق نیز گفت: درحوزه سرمایه گذاری و توسعه شهری، باید به رویکرد دارایی_ مبنا توجه کنیم و از رویکرد نیاز_ مبنا فاصله بگیریم. رویکرد نیاز_ مبنا باعث شده اصفهان از درون تهی شده و در حاشیه ها توسعه پیداکند. او با تأ کید بر اینکه یکی از مشکلات اساسی اصفهان سیستم سرمایه است ادامه داد: باید برنامه ریزی و تصمیمات شهری به گونه ای باشد که به سرمایه های سرمایه گذاران جهت بدهد

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه