• دوشنبه 24 شهریور 1399 11:07
  • كد: 1131

نتیجه چند ماه پیگیری و برگزاری جلسات مستمر سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری با انبوه سازان، این هفته به ثمرنشست و منجر به انعقاد تفاهم نامه همکاری میان شهرداری و انجمن انبوه سازان اصفهان شد. همکاری و استفاده از ظرفیت های متقابل شهرداری اصفهان و انجمن انبوه سازان در تقویت ساختارهای مبتنی بر مشارکت سه جانبه به منظور رونق بخشی به فعالیت های بخش مسکن و ساختمان در شهر اصفهان، همچنین استفاده از ظرفیت های انجمن انبوه سازان در احیای ساختمان های نیمه تمام و نیمه ساخته شده در سطح شهر اصفهان به منظور خروج از شرایط نامناسب ایجاد شده برای سیما و منظرشهری به ویژه در مسیرهای گردشگری شهر و همچنین رونق بخشی به فعالیت های مبتنی برمسکن و ساختمان و استفاده از ظرفیت های انجمن و سازوکارهای مربوطه در مورد صندوق های پروژه محور جهت برخی از پروژه های بزرگ شهری مانند آزادسازی و به سازی اراضی شهر ازجمله اصلی ترین مفاد این تفاهم نامه است.

شهردار اصفهان در جلسه انعقاد این تفاهم نامه با اشاره به اینکه انجمن انبوه سازان اصفهان به خوبی توانسته است به سمتی حرکت کند رقابت ها را به شراکت تبدیل کند گفت: انجمن انبوه سازان شهرداری را حامی و پشتیبان خود بداند.

قدرت اله نوروزی ادامه داد: امروز رویکرد مشارکت در مجموعه شهرداری و شورای شهر دنبال می شود وفرصتی است برای انجمن انبوه سازان تا از آن استفاده کند. او با تأ کید بر اینکه ورود انبوه سازان به مشارکت با شهرداری درنهایت به سود شهر است، تصریح کرد: هرچه انجمن انبوه سازان قوی تر باشند برای شهر مفیدتر است. او اظهار امیدواری کرد یک پروژه مناسب و الگو برای شهر با همکاری انجمن انبوه سازان اجرا شود تا مشارکت جدی شهرداری با انبوه سازان در سال های آینده نیز ادامه دار باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با تأ کید بر اینکه وجود انجمن انبوه سازان یک فرصت برای شهر است گفت: به جد معتقدیم سرزندگی شهر تحت تأثیر فعال بودن انبوه سازان است. علیرضا نصر افزود امروز شهرداری به تنهایی نمی تواند شهر را اداره کند و باید به سمت مشارکت با بخش خصوصی حرکت کند.او با اشاره به اینکه فلسفه وجودی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان کاهش بروکراسی اداری و تسهیل گری حضوربخش خصوصی در پروژه های شهری است تصریح کرد: ما نیازهایمان را اعلام کرده ایم و معتقدیم بهترین کسانی که می توانند به مدیریت شهری کمک کنند انبوه سازان هستند و امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه این فرایند تقویت شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه در ۷ سال گذشته ارتباط انجمن با شهرداری تنگاتنگ بوده اما به آنچه انتظار داشتیم نرسیدیم خاطرنشان کرد: انجمن انبوه سازان روبه روی شهرداری نیست بلکه فرصت و امکانی است که شهرداری می تواند در راستای اهداف شهری از آن بهره بگیرد.مهدی جعفرپیشه با اشاره به اینکه می توان یک مثلث همکاری با مشارکت آورنده زمین، شهرداری و سازنده ایجاد کرد گفت: اگر این مثلث شکل گرفته و عملیاتی شود قطعا سرمایه گذاران بزرگی به شهر مراجعه می کند. او اظهار امیدواری کرد با انعقاد این تفاهم نامه فصل جدیدی درشهر ایجاد شود.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان نیز با تأ کید بر اینکه شهرهای توسعه یافته امروزه بر روی مشارکت برنامه ریزی کرده اند گفت: مشارکت یک واحد مجزا نیست بلکه واحدی بین بخشی است که باید نهادینه شود و در این صورت است که اقدامات آن می تواند نتیجه بخش باشد. سید کریم داوودی افزود: برای تقویت جایگاه مشارکت در اداره شهر، هم باید جایگاه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری تقویت شود هم مشارکت سه جانبه ای با بسیاری از ارگان های دولتی و خصولتی که زمین در اختیار دارند شکل بگیرد و هم در زمین های واقع درحریم شهر با توجه به مصوبه ای که اخیرا به تصویب رسیده است ورود کرده و پروژه های خاص تعریف شود.

افزودن ديدگاه