• شنبه 28 مهر 1397 16:59
  • كد: 561

بهره برداری از انرژی­ های نو و کاهش آلودگی­ های محیط زیست از اولویت­ های مهم اکثر کشورها و شهرهای جهان می­ باشد. شهرداری اصفهان به عنوان یکی از شهرهای مهم و پیشرو کشور در بحث مدیریت پسماند پروژه حاضر را به منظور رسیدن به اهداف فوق طراحی و پیشنهاد نموده است.

از جمله مزایای این پروژه عبارتند از:

  1. کاهش آلودگی محیط زیست
  2. امکان بازگشت سرمایه سریع با توجه به تعهدات وزارت نیرو مبنی بر خرید برق
  3. نزدیکی محل پروژه به محل تجمیع پسماند شهر اصفهان و کاهش هزینه­ های حمل و نقل
  4. بهره برداری از انرژی­ های نو و حرکت در جهت سیاست­ های کلان کشور و جهان

الف: ظرفیت نیروگاه : ظرفیت این نیروگاه 750 تن پسماند جامد شهری در روز است.

ب: ورودی ها: 750 تن پسماند جامد شهری + 50 تن شیرابه

محصولات اصلی و جانبی:

 برق تولیدی حاصل از سوختن بیوگاز + حرارت تولیدی حاصل از سیکل ترکیبی+ کود کمپوست + کود مایع

فازبندی پروژه:

این پروژه در سه فاز اجرا می شود. در فاز ابتدایی ظرفیت  250 تن ایجاد و راه اندازی می گردد و در فازهای دوم و سوم به ظرفیت 750 تن در روز می رسد.

نوع كاربري: 
زیست محیطی
منطقه: 
فرامنطقه اي