• دوشنبه 26 شهریور 1397 13:45
  • كد: 437
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 10
نام سرمايه گذار: 
بندري
شماره قرارداد: 
103/95/1501
مساحت زمين: 
335.37
ارزش زمين: 
18,445,350,000.00
ارزش پروانه: 
1,215,833,035.00
مساحت زيربنا: 
1337
ارزش ساخت: 
28,374,500,000.00
مبلغ كل پروژه: 
37,035,683,035
سهم شهرداري: 
%23
سهم سرمايه گذار: 
%77