• پ., 08/02/2018 - 13:08
  • كد: 266
منطقه: 
فرامنطقه اي
نام سرمايه گذار: 
شرکت اقیانوس ایرانیان کیش
مساحت زمين: 
3000متر مربع
ارزش ساخت: 
84 میلیارد ریال
مبلغ كل پروژه: 
168میلیارد ریال
سهم شهرداري: 
عوارض بلیط