• دوشنبه 02 تیر 1399 15:24
  • كد: 1066

محمد عیدی اظهار کرد: تمام شهرها سودای آن را دارند که به توسعه پایدار دست یابند.

وی تصریح کرد: توسعه پایدار مدیریت پایدار را می‌طلبد تا بهره‌گیری بهینه از امکانات و فرصت‌ها امر توسعه را بر اساس شاخص‌های زیست بوم تحقق ببخشد.

 

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: یکی از موارد مهم و مورد توجه توسعه پایدار، تأکید بر اقتصاد فرهنگ است؛ فرهنگ را باید به معنای کلی در نظر گرفت و البته زیرمجموعه آن ورزش، هنر و است.

 

وی گفت: امروزه بسیاری از شهرهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا بر مبنای درآمدهای پایدار ناشی از اقتصاد فرهنگ، اداره می‌شوند؛ به عنوان مثال کل درآمد خودروسازی آلمان ۵۵ میلیارد یورو بوده و ۴۵ هزار اشتغال توسط این صنعت ایجاد شده و در حوزه اقتصاد فرهنگ نیز ۶۶ میلیارد یورو درآمد حاصل کرده و میزان اشتغال آن حدود ۹۸۰ هزار شغل است.

 

عیدی ادامه داد: در آمد حاصل از تفریح‌گاه‌های آمریکا ۷۶۰ میلیارد دلار است با این تفاوت که اقتصاد فرهنگ دو پدیده پایدار شامل درآمد پایدار و رفتارهای پایدار را ایجاد می‌کند.

 

وی با بیان اینکه اقتصاد فرهنگ باعث افزایش میزان نشاط اجتماعی، بهزیستی فرهنگی، کاهش معنادار آسیب‌ها می‌شود و همه در بستر مدنی به صورت خودجوش شکل می‌گیرد، اظهار کرد: اقتصاد فرهنگ در هیچ کشور و شهری رشد پیدا نمی‌کند مگر اینکه به ظرفیت نهادهای مدنی و بخش خصوصی تکیه کنیم که این موضوع باعث ایجاد انگیزه در انجام فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی همچنین توسعه طبیعی شهرها می‌شود.

 

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: کارگروه اقتصاد فرهنگی در معاونت فرهنگی شهرداری تشکیل جلسه داده و ظرفیت‌هایی که می‌توان با آن از سرمایه اجتماعی بخش خصوصی و نهادهای مدنی استفاده کرد، مورد بررسی قرار گرفته است.

افزودن ديدگاه