• ش., 09/12/2020 - 09:04
  • كد: 1129

هم اندیشی سرمایه گذاران و مدیران شهری

در راسـتای تحقــق تـوسعـه پـایـدار شهری، سـازمان سـرمایه گذاری و مشـارکت های شهرداری اصفهـان، اولیـن نشسـت هم اندیشـی بـا موضـوع "فرهنـگ مشـارکت" را بـا حضـور سـرمایه گذاران اسـتان اصفهـان در تـالار اجتماعـات مجموعه تاریخی باغ زرشک برگزار کرد. مدیرعامل سازمان سـرمایه گذاری و مشـارکت های شهرداری اصفهان در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه در پـس واژه سـرمایه گذاری مشـکلات زیـادی نهفته اسـت، بیـان کرد: در مسـیر توسعه، "دانش، مهارت و نگرش" سـه ضلع تشکیل دهنده هررفتاراقتصادی اجتماعی هستند. شهرام رئیسی ادامه داد: کشورما به لحاظ دانش و مهارت مشـکلی نـدارد؛ اما آنچه ازهمه مهمتـراسـت داشـتن نگـرش درسـت نسـبت بـه موضـوع وحوزه فعالیت است که متأسفانه در این زمینه مشکل داریم و نتوانسـته ایم به نتیجه مطلوب برسـیم. شـهرام رئیسـی با اشاره بـه اینکـه نشـریه «شـهر سـرآمد» در راسـتای ایجاد نگـرش صحیـح بـه موضـوع سـرمایه گذاری و نزدیک کردن بخـش خصوصی و مدیریـت شهری متولـد شـده اسـت،افـزود: مدیـران شهری اگـر نگـرش درسـتی بـه فرهنگ مشـارکت نداشـته باشـند، بـا وجود وظایـف زیاد و زمان محـدود، بـه نتیجـه مطلـوب نمی رسـند. او تأ کیـد کـرد: واژه سـرمایه گذار باید از یک مفهوم نظری صـرف درمقام حرف، وارد عرصه عمل و اجرا شـود وایـن مهـم نیازمنـد تغییـرنگرش مدیران نسبت به فرهنگ مشارکت است.رئیسی بـا اشاره بـه اینکه هـرمیـزان ازفرهنگ مشارکت گفتـه شـود بـازهم کم اسـت، تصریح کـرد: راه خـروج کشـورازهـربن بسـتی، ایجاد شرایط الزام بـرای حضوربخـش خصوصی اسـت.

معاون سازمان سـرمایه گذاری ومشارکت های شهرداری اصفهان نیـزدرادامه بـا اشاره به اینکه ریشه بسـیاری از مشـکلات کشـور، فرهنگی اسـت، گفت: ا گرفرهنگ توسعه مشارکت درجامعـه نهادینه شـود، می توان بسیاری از مشکلات بر سر راه توسـعه پایدار را برطرف کـرد. علیرضا برهانی پـور با تأ کیـد بـراینکـه علاوه بـرعلمای اقتصاد، صاحب نظران جامعه شناسـی و روانشناسی نیـز بـرنقـش فرهنگ در توسعه پایـدارتأ کیـد کرده انـد، افـزود: نهادینه شـدن فرهنـگ مشارکت، جامعه را به سـوی خلاقیـت، نوآوری، رشـد و توسعه سوق می دهد.

گفتنی اسـت درایـن نشسـت سه ساعته، سرمایه گذاران بـزرگ اصفهان به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود در حوزه فرهنگ مشارکت پرداختنـد که جزئیات کامل آن درشـماره سوم نشریه «شهر سرآمد» درمهـرماه بـه تفصیـل خواهـد آمد.

افزودن ديدگاه