• د., 01/21/2019 - 16:05
  • كد: 667

شهردار تهران گفت: در‌شرایط سختی قرار داریـــم و رکـــود و‌مشکلات اقتصادی تاثیر خود را بر اقتصاد شهری گذاشته است. البته این همه مشکل نیست و در‌سال آینده به طور احتمالی مشکلات بیشتری خواهیم داشت و باید خود را برای این شرایط آماده و برای عبور از آن برنامه ریزی کنیم.پیروز حناچی افزود: در سال ۹۱ که ۸۰ درصد ازدرآمد شهرداری به ساخت و ساز وابسته بود پیش بینی می شد این سطح از ساخت و ساز و چنین درآمدی ادامه نخواهد یافت و شهرداری در سال‌های بعد به مشکل خواهد خورد. امروز هم درآمد داریم هر چند که کفاف برخی هزینه های ما را نمی دهد. در واقع، برخی هزینه های ما در‌اداره شهر بالاست که باید آن را تعدیل کنیم.شهردار تهران به روند افزایش هزینــــه هــــای شهرداری طی سال های اخیر اشاره و تصریح کرد: در زمان آقای سیفیان، شهرداری پنج میلیارد تومان بودجه داشــت که آن را با هفت میلیارد تومان به آقای کرباسچی سپرد. آقای کرباسچی هم آن را به آقای الویری با ۲۲۰ میلیارد تومــان تحویل داد و آقای الویری شهرداری را با ۵۵۰ میلیارد تومان به آقای ملک مدنی داد. او هم آن را با‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به آقای احمدی نژاد سپرد و در نهایت بودجه با دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به آقای قالیباف داده شد. قالیباف هم طی سه دوره این بودجه را به بالای ۱۷ هزار میلیارد تومان رساند.حناچی با انتقاد از زیان ده بودن برخی از بخش‌های شهرداری یادآور شد: اگر به بخش خصوصی ۳۰۰ مرکز ورزشی برای فعالیت بدهیم، آیا هزینه های جاری آن مراکز را هم باید ما تامین کنیم؟ چرا برخی از بخش های شهرداری که خود باید درآمدزا باشند، از بودجه شهرداری استفاده می کنند؟

 

 

 

افزودن ديدگاه