• ش., 02/06/2021 - 11:14
  • كد: 1244

مدیـر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: یکی از دغدغه های شهروندان، ساختمان های نیمه ساز یا مخروبه رها شده درسطح شهر است که تعیین تکلیف آنها به منظور حفظ سیما و منظر شهر دردستورکار این مدیریت قرار گرفته است. حسن محمدحسینی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها، ساماندهی و تعیین تکلیف ساختمان های نیمه ساخت رها شده در شهر جزء تکالیف این نهاد است. او افزود: بر اساس این قانون در خصوص زمین یـا بنای مخروب های که نقض کننده بهداشت، پا کیزگی و موازین شهر است، شهرداری می تواند با طی یک فرایند و دادن فرصـت زمانی به مالک یا مالکان، آنها را موظف کند براساس نظر شهرداری و کارشناسـان مراحل تعیین تکلیف و تغییر وضعیت ساختمان های نیمه ساخت رها شده را انجام دهند، در غیر این صورت، شهرداری می تواند در این فرآیند مداخله کند و ساختمان ها را از فضای قبل خار ج کند و حتی هزینه هایی که شهرداری در این خصوص متقبل می شود از مالک یا مالکان با لحاظ ۱۰ درصد اضافه تر دریافت کند.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: ساختمان های نیمه کاره رها شده در شهر مشکلات مختلفی برای شهر و شهروندان ایجاد می کنند که یکی از خطرات نهفته، احتمال ریزش نا گهانی سازه های ساختمان های نیمه کاره در اثر فرسودگی یا استحکام نداشتن است. همچنین تبدیل ساختمان های نیمه ساخت رها شده به محلی برای بیتوته افراد معتاد وکارتن خواب نکته دیگری است که می تواند امنیت مردم را به خطر انداخته و باعث دغدغه خاطر شهروندان شود. محمدحسینی خاطرنشان کرد: ساماندهی این ساختمان ها بـه پا کیزگـی، زیبایـی و منظـر شهر کمک می کند و تعیین تکلیف آنها رونق ساخت وسازها را همراه خواهد داشت. او اظهار کرد: در۱۰ ماه سال جاری در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه های ساختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه، از افزایش طبقات یک هزار و ۲۵۸ ساختمان، از تعمیرات داخلی غیرمجاز هفت هزار و ۶۲۴ ساختمان، از تبدیل وضعیت یک هزار و ۳۲۰ ساختمان و فعالیت ۱۶ هزار و ۲۳۵ کارگاه ساختمانی متخلـف جلوگیری شده است.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان افزود: بعضی ساختمان های نیمه کاره سرمایه ای است کـه سالیان سال در شهر رها شده است؛ در حالی که ظرفیتی برای رونق اقتصاد شهر است و ا گر به این موضو ع پرداخته نشود، روزبه روز تعداد ساختمان های نیمه ساخت بیشتر و نارضایتی شهروندان افزایش پیدا می کند.

 

افزودن ديدگاه