• پنجشنبه 19 مهر 1397 17:44
  • كد: 491

براي اولين بار در آمريكا پيتر کلتورپ (1993) توسعه شهري با محوريت حمل و نقل ريلي عمومي و با هدف ايجاد ناحيه‌اي با تراکم زياد (مسکوني تجاري اداري و خدماتي) و هسته مرکزي تجاري در اطراف ايستگاههاي مترو را مطرح نمود. كه از آن به عنوان  (Transit Oriented Development) تعبير شد.مجتمع های ايستگاهي (METRO COMPLEXES STATION)عبارتنداز پروژه هاي چند منظوره جهت ساخت مجتمع هاي تجاري، اداري و مسكوني در كنار ايستگاههاي حمل و نقل همگاني (با هسته تجاري) كه سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل عمومي (مترو و قطار سبك شهري) را افزايش داده و با ايجاد پياده روهاي جذاب و ايمن دسترسي مناسبي بين اين مجتمع ها و ايستگاهها را برقرار كرده و نهايتاً سفرهاي انجام شده با وسيله حمل و نقل همگاني را افزايش مي دهد. مشخصه TODو مجتمع های ایستگاهی موفق در جهان به شرح زير است:

  • همجواری با پایانه های اتوبوس، BRT، تاکسی، محورهای قوی پیاده روی و دوچرخه
  • رابطه قوی درون و بیرون ایستگاه و شفافیت
  • تلفیق مجموعه ای از کاربری‌ها با هدف رفع نیاز شهروندان و درآمدزایی توام
  • • مجموعه اي مختلط از كليه كاربري هاي مورد نياز شهروندان
  •  داراي تراكم ساختماني  متوسط و بالا
  •  تشويق عابرين به پياده روي و دوچرخه سواري تا ايستگاه مترو
  • • انتخاب گزينه هاي حمل و نقل عمومي به جاي خودرو شخصي
  • • كاهش تقاضاي استفاده از پارکينگ
نوع كاربري: 
خدمات حمل و نقل
منطقه: 
فرامنطقه اي