لطفا منتظر بمانيد. صفحه در حال بارگذاری است.

  • آگهي مزايده بهره برداری از سالن محل برگزاری نمايشگاه باغ خزندگان
  • فراخوان احداث و بهره برداری و انتقال سیستم بازیافت پسماند های عمرانی و  ساختمانی
  • شبکه اجتماعی "اینستاگرام" سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان
  • تولید دانش بنیان اشتغال آفرین
  • اصفهان یک شهر فرصت برای مشارکت

اخبار

فرصت هاي سرمايه گذاري