سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با همکاری منطقه 9 و در راستای مولدسازی دارائیهای موجود شهرداری اصفهان جهت ارائه خدمات مناسب به گردشگران و شهروندان در نظر دارد، با استفاده از سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش

تاريخ انقضا:12 بهمن 1398 اطلاعات بيشتر

فراخوان عمومی دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری اصفهان

تاريخ انقضا:26 دی 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه 10و در راستای استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی در

تاريخ انقضا:30 آذر 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه 10و در راستای استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به شناسایی و

تاريخ انقضا:7 آذر 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از شهرداری منطقه 5 اصفهان در راستای ارایه خدمات ورزشی و تف

تاريخ انقضا:12 آبان 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه ده و در راستای استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به شناسائی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه

تاريخ انقضا:9 مهر 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه ده و در راستای استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به شناسائی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه

تاريخ انقضا:9 مهر 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه هشت، در نظر دارد جهت مشارکت در پروژه های ذیل بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان از طریق فراخوان مشارکت اقدام نماید.بدینوسیله از کلیه

تاريخ انقضا:9 مهر 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه ده و در راستای استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به شناسائی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه  

تاريخ انقضا:24 شهریور 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي شهرداري اصفهان در نظر دارد نسبت به مولدسازي فضاها و مستحدثات موجود در ايستگاه کارگر (خط یک مترو)

تاريخ انقضا:25 شهریور 1398 اطلاعات بيشتر

صفحه‌ها