سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه 10و در راستای استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به شناسایی و

تاريخ انقضا:7 آذر 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از شهرداری منطقه 5 اصفهان در راستای ارایه خدمات ورزشی و

تاريخ انقضا:12 آبان 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه ده و در راستای استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به شناسائی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه

تاريخ انقضا:9 مهر 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه ده و در راستای استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به شناسائی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه

تاريخ انقضا:9 مهر 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه هشت، در نظر دارد جهت مشارکت در پروژه های ذیل بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان از طریق فراخوان مشارکت اقدام نماید.بدینوسیله از

تاريخ انقضا:9 مهر 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه ده و در راستای استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به شناسائی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه  

تاريخ انقضا:24 شهریور 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي شهرداري اصفهان در نظر دارد نسبت به مولدسازي فضاها و مستحدثات موجود در ايستگاه کارگر (خط یک مترو)

تاريخ انقضا:25 شهریور 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه ده و در راستای استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به شناسائی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه

تاريخ انقضا:21 شهریور 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه سیزده در نظر دارد جهت مشارکت در پروژه ذیل بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان از طریق فراخوان مشارکت اقدام نماید.

تاريخ انقضا:23 شهریور 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي شهرداري اصفهان در نظر دارد نسبت به مولدسازي فضاها و مستحدثات موجود در ايستگاههاي قدس، دكتر شريعتي، دفاع مقدس، شهدا و انقلاب (خط یک مترو) به روش تامين مالي ، تكميل، بهره برداري و انتقال (BOT

تاريخ انقضا:12 شهریور 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه هشت، در نظر دارد جهت مشارکت در پروژه های ذیل بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان از طریق فراخوان مشارکت اقدام نماید.بدینوسیله از

تاريخ انقضا:11 شهریور 1398 اطلاعات بيشتر

صفحه‌ها