فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار در پروژه‌های شهرداری اصفهان

تاريخ انقضا:18 خرداد 1399 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان به نمایندگی از سازمان مدیریت و نظارت بر

تاريخ انقضا:5 خرداد 1399 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه 10 و در راستای استفاده از توانمندی

تاريخ انقضا:25 اردیبهشت 1399 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شرکت مترو منطقه اصفهان قصد دارد

تاريخ انقضا:25 اردیبهشت 1399 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه8 و در راستای

تاريخ انقضا:17 اردیبهشت 1399 اطلاعات بيشتر

فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار در پروژه‌های شهرداری اصفهان

تاريخ انقضا:14 اردیبهشت 1399 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از سازمان فاوا شهرداری اصفهان به استناد مصوبه هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری

تاريخ انقضا:31 فروردین 1399 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از سازمان فاوا شهرداری اصفهان به استناد مصوبه هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری

تاريخ انقضا:28 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه هشت، در نظر دارد جهت مشارکت در پروژه ذیل بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان از طریق فراخوان مشارکت اقدام نماید.بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

تاريخ انقضا:25 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از سازمان فاوا شهرداری اصفهان به استناد مصوبه هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری

تاريخ انقضا:13 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه 2 و سازمان پایانه های مسافری و در راستای استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی، در نظر دارد نسبت به شناسائی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت

تاريخ انقضا:22 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمایندگی از سازمان میادین و فرآورده های کشاورزی  و شهرداری منطقه 10 شهرداری اصفهان و در راستای استفاده از

تاريخ انقضا:8 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

صفحه‌ها