سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از سازمان فاوا شهرداری اصفهان به استناد مصوبه هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری

تاريخ انقضا:28 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه هشت، در نظر دارد جهت مشارکت در پروژه ذیل بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان از طریق فراخوان مشارکت اقدام نماید.بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

تاريخ انقضا:25 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از سازمان فاوا شهرداری اصفهان به استناد مصوبه هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری

تاريخ انقضا:13 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه 2 و سازمان پایانه های مسافری و در راستای استفاده از توانمندیهای سرمایه گذاران بخش خصوصی، در نظر دارد نسبت به شناسائی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشار

تاريخ انقضا:22 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمایندگی از سازمان میادین و فرآورده های کشاورزی  و شهرداری منطقه 10 شهرداری اصفهان و در راستای استفاده از توا

تاريخ انقضا:8 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه پنج، در نظر دارد جهت مشارکت در "

تاريخ انقضا:17 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه 4 و در راستای استفاده از توانمندی های

تاريخ انقضا:7 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با همکاری منطقه 9 و در راستای مولدسازی دارائیهای موجود شهرداری اصفهان جهت ارائه خدمات مناسب به گردشگران و شهروندان در نظر دارد، با استفاده از سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش

تاريخ انقضا:4 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان به استناد مصوبه شماره1510/97/103 مورخ 1397/08/13 شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکت ها و با همکاری مدیریت ناژوان و در راستای مولدسازی دارائیهای موجود شهرداری اصفهان جهت ا

تاريخ انقضا:5 اسفند 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمایندگی از سازمان میادین و فرآورده های کشاورزی  و شهرداری منطقه 10 شهرداری اصفهان و در راستای استفاده از توا

تاريخ انقضا:24 بهمن 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی به استناد مصوبه شماره 97 مورخ 98/10/08 شورای عالی سرمایه گذاری قصد دارد تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و در قالب مشارکت، نسبت به بازگشایی گلوگاه های شهری در مناطق 15 گانه شهرد

تاريخ انقضا:26 بهمن 1398 اطلاعات بيشتر

صفحه‌ها