• دوشنبه 26 شهریور 1397 13:03
  • كد: 427
تاريخ قرارداد: 
1393/04/01
نوع كاربري: 
مسكوني
منطقه: 
منطقه 9
نام سرمايه گذار: 
ستاریان
شماره قرارداد: 
31807/93/س
مساحت زمين: 
293.8
ارزش زمين: 
5,582,200,000.00
ارزش پروانه: 
3,250,000,000.00
مساحت زيربنا: 
1548
ارزش ساخت: 
11,220,100,000.00
مبلغ كل پروژه: 
20,052,300,000
سهم شهرداري: 
%44
سهم سرمايه گذار: 
%56