• یکشنبه 25 شهریور 1397 15:47
  • كد: 411
نوع كاربري: 
تجاری-اداری
منطقه: 
منطقه 3
نام سرمايه گذار: 
سامان گستر
شماره قرارداد: 
103/95/620
مساحت زمين: 
9045.0
مبلغ كل پروژه: 
4,000,000,000,000
سهم شهرداري: 
0.785
سهم سرمايه گذار: 
0.215