• سه شنبه 18 شهریور 1399 12:37
  • كد: 1127

مدیـرمنطقـه2 شهرداری اصفهان با بیـان اینکـه در شهرداری و به خصوص منطقـه2 اسـتقبال خوبـی از سوی بخـش خصوصی ر خ داده، می گوید: ازآنجاییکه قیمـت پایـه زمیـن نســبت بــه سایر مناطـق درمنطقـه2 کمتـر است، سرمایه گذاران زیـادی به سوی ایـن منطقـه روانـه شـده اند و مـا نیـز به عنـوان متولـی، بـرای آنهـا فـرش قرمـز پهـن کرده ایـم؛ چرا که طبعـا ایـن تعامـل دوطرفـه هم منافـع ما و سرمایه گذار را تأمیـن می کنـد و هم سـاماندهی منطقه را بـه دنبال دارد.منطقـه2 ،380 هکتار اراضی کشـاورزی دارد و همیـن امـر ضـرورت ایجـاد تعامـل مفیـد و سـازنده بـا کشـاورزان را بـرای شـهرداری ایــن منطقـه آشــکار می کند.

کاووس حقانـی بـا تأ کیـد بـر ایـن مســئله اظهار می کنـد: تعامـل خوبی بـا کشـاورزان داریـم. هرچند مرجــع اغلب مطالبـات آنها اداره جهاد کشـاورزی اســت؛ امـا مـا نیـز تـا جایـی کـه در حـوزه وظایفمـان باشـد، در تأمیـن مطالبـات آنهـا تـلاش می کنیـم.

 

افزودن ديدگاه